CVTech bv

Algemene voorwaarden

Toepassing.

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten.

 1. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs indien een prijs inclusief btw werd overeengekomen. In afwijking van art 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

 1. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen deze niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de firma CVTech BV behoudt zich het recht om schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden 

teruggegeven.

Uitvoering der werken.

 1. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de firma CVTech BV om zonder dat een vergoeding verschuldigd is wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringsdatum wordt opgeschort

of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd van 50 euro per dag voor gederfde winst. De firma CVTech BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

 1. De goederen worden op risico van de firma CVTech BV tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De toegang tot de werf moet mogelijk zijn voor een gewone vrachtwagen van 12 ton. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

Na leveren van de goederen gaat het risico over op de klant. Na plaatsen van de goederen gaat het risico over op de klant.

De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de firma CVTech BV zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.

De werf dient normaal toegankelijk te zijn en opgeruimd van alle puin en materieel die de werkzaamheden kunnen belemmeren.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goede vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het

lastenboek, of bij gebrek hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid.

 1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de firma CVTech BV de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde goederen en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

 1. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden moeten binnen de acht dagen aangetekend gemeld worden aan de firma CVTech BV, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

 1. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout op de lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of in het algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

 1. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

 1. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. Daarnaast wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor lichte gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg

gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie en /of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt echter niet het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen. De waarborg dekt niet de schade veroorzaakt door overmacht, dekt niet een handeling of een opzettelijke fout van om het even welke persoon waaronder de koper of zijn aangestelde. Da waarborg dekt geen vorstschade. De waarborg dekt geen vochtschade.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen.

 1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. De firma CVTech BV behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

 1. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de firma CVTech BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de firma CVTech BV. Zij bepaalt zelf wanneer ze de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de firma CVTech BV door deze schorsing schade lijdt, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de firma CVTech BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art 17.

 1. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de aannemingsprijs.

 1. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 

Betaling.

 

21.

De klant van zijn kant kan, behoudens wat uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de

 

gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een schadevergoeding voorzien van 5 euro/dag, met een maximum van 10% van de

 

aannemingsprijs.

22.

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de

 

vooruitgang der werken.

23.

Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum op de zetel van de firma CVTech BV.

24.

Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven werden betwist.

Bevoegdheid.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld door de rechtbank Aalst.

Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch recht.   &&&&&&&

 

“Laten we samen bouwen aan de toekomst”

Dirk Scheerlinck